Заместник министър Лазарова:  в националните програми за  образование има силен  акцент върху детските градини

Заместник министър Лазарова: в националните програми за образование има силен акцент върху детските градини

Предстои изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението в над 400 детски градини. Това съобщи заместник министърът на образованието и науката Емилия Лазарова пред директори на детски градини на форум за предучилищното образование, организиран от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България. По думите й за първи път се поставя толкова голям акцент на тези образователни институции в националните програми на МОН.

Детските градини имат възможност за участие наравно с училищата в две от новите програми на министерството – „Без агресия за сигурна образователна среда“ и „Безопасност на движението по пътищата“. Сред специфичните цели на първата програма е развитие и ангажиране на общността в детската градина за създаване на сигурна образователна среда и превенция на агресията и насилието, подкрепа на образователна култура на взаимно уважение и зачитане на достойнството.

По втората програма ще бъдат изграждани площадки за обучение по БДП, което е и последователна политика на МОН през последните години. Както и досега детските градини ще могат да участват и по програмите “Заедно за всяко дете“ и „Хубаво е в детската градина“. Акцент в тях е ангажирането на родителите и семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в образователната система.

В рамките на тази програма ще бъде подпомогната дейността на екипите за обхват по Механизма, като за това са предвидени 2 млн. лева.
По думите на зам.-министър Лазарова сериозен ресурс за подкрепа на децата в градини и яслени групи, но и на техните семейства, ще има по проект „Силен старт“, който ще се реализира от МОН и е финансиран по европейската програма „Образование“, съфинансирана от ЕС.

По проекта ще се предоставя допълнителна подкрепа за деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайното
приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.
Политиката за приобщаващото образование в ранна детска възраст се допълва и с инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, като предстои да бъдатизградени 8 нови детски гради в София и да бъдат модернизирани 49 детски градини в цялата страна.

„Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основите и допринасят за познавателното, езиковото, социалното и  емоционалното развитие на децата“, смята Емилия Лазарова.

Тя отбеляза, че е създадената междуведомствена работна група с участие на експерти от МОН, МЗ и МТСП, която под ръководството на
министър Галин Цоков вече обсъжда как децата от най-ранна детска възраст да получат сериозна подкрепа за развитието си.

„Междуинституционалното споделяне е най- важното за постигане на качествено образование и грижа в ранна детска възраст“, посочи Емилия Лазарова.

По думите ѝ МОН държи на многосекторното сътрудничество в тази посока. В рамките на форума, посветен на предучилищното образование, председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов благодари на екипа на министър Цоков и специално на зам.-министър Лазарова за добрия резултат от диалога при изготвянето на Колективния трудов договор, в който е постигнато увеличение на възнагражденията за учители и непедагогически персонал в детските градини.

По думите му в Закона за бюджета е отбелязан „симптоматичен напредък“ в тази посока. Представители на градините отново настояха в МОН да бъде създадена отделна структура по въпросите на предучилищното образование, особено вече когато въпросът за ранно детско развитие се налага като стратегически за промяна в модела за образование.