Спад на темповете на растеж в почасовите заплати:  В ЕС се наблюдава  забавяне през последното тримесечие на 2023

Спад на темповете на растеж в почасовите заплати: В ЕС се наблюдава забавяне през последното тримесечие на 2023

Според данните от „Евростат“, през последното тримесечие на 2023 година средното почасово заплащане на труда в цялата икономика на Европейския съюз се увеличило с 3,8%, докато в еврозоната този ръст беше 3,1%. Това представлява съществено забавяне на темповете на растеж в сравнение с предходното тримесечие на миналата година.

В България растежът на възнаграждението за час труд също забави до 11,9%, спрямо 15,7% през предходното тримесечие. Най-голямото увеличение в Европейския съюз беше отчетено в Румъния (16,9%), последвана от Унгария (16,3%), Хърватия (16,0%), Полша (13,1%), Словения (12,5%), България (11,9%), Литва (11,2%), Латвия (11,1%) и Естония (10,9%).

В еврозоната нарастването на почасовите заплати беше най-значително в Хърватия (16,0%), Словения (12,5%), Литва (11,2%), Латвия (11,1%) и Естония (10,9%), докато в Италия растежът беше минимален с 0,1%, а в Германия се увеличи само с 2,2%.

Относно икономическите дейности в ЕС, които регистрираха най-високи годишни увеличения на почасовото заплащане на труда през последното тримесечие на 2023 година, са: минно-добивната промишленост (11,3%), водоснабдяване и канализация (5,7%), транспорт и складиране (5,6%), административни и спомагателни услуги (5,6%) и търговия на едро и дребно (4,9%).

Този отчет подчертава важната динамика на заплатите в европейската икономика и разкрива различията в растежа според различните държави и сектори.