След поредната агресия между деца в бургаската гимназия Електрото: Спадът на престъпността сред младежите в Бургас-успех или илюзия? /Снимки/

След поредната агресия между деца в бургаската гимназия Електрото: Спадът на престъпността сред младежите в Бургас-успех или илюзия? /Снимки/

След скорошното насилие, разразило се в ПГЕЕ „Константин Фотинов“ в Бургас, обществото отново се изправя пред въпроса за сигурността на нашите деца и ефективността на действията на община и държава в борбата срещу тези недопустими прояви на насилие и агресия. В този контекст, се настани важността на работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, където разговаряхме с началник Деси Василева, за да разберем какви мерки се предприемат за справяне с подобни инциденти.

След жестокото меле в бургаското електро и дете с аутизъм в болницата, ще понесе ли класната наказания за това, че е стояла безучастно 20 минути?!

Специалистът Василева обясни, че през последните години на територията на Бургас се наблюдава забележителен спад в престъпността, извършена от малолетни и непълнолетни лица, включително случаи на агресия. Към службата, която тя управлява, са ангажирани 31 възпитатели, работещи по превъзпитателни програми с деца, засегнати от различни форми на противообществени прояви. Този подход, вместо привличането им в съдебни процедури, се основава на щадящи методи, които им помагат да се интегрират обратно в обществото без да пострадат бъдещето им развитие и социализация.

Комисията разработва ясна и добре изградена стратегия за превенция на подобни инциденти. Те редовно посещават училища, спортни клубове, занимални и други образователни институции, където провеждат беседи, лекции и прожекции, фокусирани върху различните аспекти на насилието и неговите последици. Освен това, обучението на учителския персонал е от съществено значение, като им се предоставят насоки за ефективно действие при подобни случаи.

Според статистиката за престъпленията от миналите години, съществува реален спад в случаите на насилие извършени от деца. През 2020 година, въпреки обстоятелствата свързани с пандемията от COVID-19, бяха регистрирани 7 случая на телесно насилие, като през 2021 година този брой се увеличи до 8. Въпреки това, през последните две години, статистиката сочи спад, като през 2022 година са регистрирани само 22 случая, а през 2023 година този брой се понижи на 19. Спадът в броя на случаите на насилие отразява усилията на комисията и другите заинтересовани институции за предотвратяване на подобни прояви на агресия.

Въпреки положителните тенденции, не трябва да пренебрегваме ролята на семейството и домашната обстановка върху възпитателния процес на децата. Отговорността за формирането на правилните ценности и поведение също лежи и на родителите и близките на младите хора. Важно е обществото да работи заедно в тази насока, сътрудничейки с институциите и активно подкрепяйки усилията за превенция на насилието.

Инцидентът с учителката Силвия Добрева издига сериозни въпроси за професионалното поведение и ефективността при усвояването и прилагането на мерките от учителския състав. Мълчанието от страна на РУО-Бургас за недопустимото 20 минутно безучастно поведение на Силвия Добрева при сбиване на ученици в часа на класния  подчертава необходимостта от прозрачност и отговорност в дейността на тази институция, в която явно действа амортизираният неписан закон от Татово време –„Гарван, гарвану око не вади“.

Сериозен бой между ученици цели 20 минути, а учителка наблюдава безучастно мелето – нормално ли е това?

Припомняме, че въпросната учителка стоя безучастно и наблюдава, как нейни ученици се млатят с юмруци и ритници в продължение на 20 минути, вместо да изтича до директор, пазач или да позвъни на спешния номер 112.

В заключение, спадът в престъпността сред младежите в Бургас е положителен знак, но изисква постоянни усилия и сътрудничество на всички нива на обществото, за да се гарантира сигурността и доброто развитие на нашите деца и младежи.