Приети промени в Кодекса на труда: Работа от разстояние и нови правила, шефът няма право да те търси в извънработно време

Приети промени в Кодекса на труда: Работа от разстояние и нови правила, шефът няма право да те търси в извънработно време

Депутатите приеха изменения в Кодекса на труда, които регулират работата от разстояние. Според новите правила, работникът не е длъжен да отговаря на работодателя по време на почивките си, освен ако не е уговорено обратното в трудовия договор.

Измененията предвиждат също, че трудовият договор може да уговаря повече от едно работно място, а работодателят може да променя трудовото място за не повече от 30 работни дни годишно по писмено искане на работника.

Работниците, които работят от разстояние, ще организират своето работно време, като работодателят ще има достъп до данните за отработеното време.

За гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят трябва да предостави подходящо оборудване за дистанционната работа.

Служителите са задължени да уведомяват работодателя при злополуки или нещастни случаи на работното място. Измененията имат за цел да подобрят условията на работа за дистанционните работници и да осигурят по-голяма яснота и защита както за тях, така и за работодателите