НОИ стартира служебно преизчисляване на пенсии за работещи пенсионери

НОИ стартира служебно преизчисляване на пенсии за работещи пенсионери

От 1 април 2024 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще извърши служебно преизчисляване на пенсии за около 350 000 работещи пенсионери. Това право ще позволи на тези пенсионери да добавят допълнителния си осигурителен стаж към пенсията.

Преизчисляването ще включва работещите пенсионери, получаващи различни видове трудови пенсии, като пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и поради трудова злополука и професионална болест. За да имат право на преизчисляване, те трябва да са придобили осигурителен стаж през предходната 2023 г. и да не са подали заявление за преизчисляване на пенсията си с допълнителния си стаж след пенсионирането си.

Тази инициатива за служебно преизчисляване на пенсии стартира през март 2020 г. като извънредна мярка по време на коронавирусната пандемия и е станала постоянно действаща година по-късно. През 2023 г. близо 336 000 работещи пенсионери вече са преизчислили пенсиите си, чрез тази мярка.

Преизчисляването на пенсиите се извършва на основата на данни, предоставени от осигурителите, или за самоосигуряващите се – внесените осигурителни вноски до края на предходната календарна година, които са налични в информационната система на НОИ към 1 март на текущата календарна година.

Следва да се отбележи, че служебното преизчисляване на пенсии се извършва винаги на 1 април на всяка календарна година. Това позволява добавянето на допълнителния придобит осигурителен стаж от последната календарна година, като пенсията се преизчислява на всеки 12 месеца, при условие че работещият пенсионер е отработил и е подлежал на осигуряване в съответния период.

Преизчисленият размер на пенсията се изплаща 12 месеца преди следващото ежегодно преизчисляване и се осъвременява от 1 юли в съответната година. Така работещите пенсионери ще получават по-актуална и по-съобразена с техния труд размер на пенсията си.

Ако работещите пенсионери желаят, могат да изискат преизчисляване на пенсията си и по другия начин – по заявление, като се вземат предвид техният допълнителен осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането си.