Мама и тати освобождават от училище до 15 дни, вижте новта наредба

Мама и тати освобождават от училище до 15 дни, вижте новта наредба

След широко обсъждане и консултации с учители, родители и други заинтересовани страни, правителството внесе значителни промени в системата на отсъствията от училище в нова Наредба за приобщаващо образование. Според новите правила, учениците ще имат право да отсъстват от училище до 15 дни в една учебна година с мотивирано писмено заявление от родител до класния ръководител.

Предложенията, представени от Министерството на образованието и науката, целят облекчаване на административната тежест на директорите на училищата и улесняване на семействата. Според новите правила, ученик може да отсъства по семейни причини до 5 дни наведнъж, като родителят самостоятелно взема решение за отсъствието на детето.

Други значими промени включват въвеждането на електронен път за подаване на медицински документи за уважаване на отсъствията по медицински причини, което облекчава родителите от изискването да представят хартиен носител в училището.

Освен това, Наредбата разширява възможностите за предлагане на социални услуги в образователната система, като се вземат предвид физическото, здравното и психическото състояние на детето и неговите индивидуални потребности.

Промените са въведени след обсъждания и срещи със заинтересованите страни и имат за цел подобряване на образователния процес и улесняване на семействата в бързо променящия се свят.