Говори онкологът д-р Цвети Иванова за  борбата с рака и значението на превенцията, и скринингите за здравеопазването /Снимки/

Говори онкологът д-р Цвети Иванова за борбата с рака и значението на превенцията, и скринингите за здравеопазването /Снимки/

Здравето на една нация е от основно значение за нейното благосъстояние и развитие. В съвременния свят, където науката и медицината са достигнали впечатляващи върхове, предизвикателствата в областта на здравеопазването все още остават сериозни. В този контекст, един от най-съществените аспекти за всяка държава е превенцията и лечението на различни заболявания.

В България се наблюдава тревожно увеличение на случаите на сърдечносъдови заболявания, инсулти и онкологични заболявания. Статистиката показва, че българите заемат водещи позиции в Европа по тези болест, което налага неотложни действия и стратегии за борба с тях.

От съществено значение е осъзнаването на причините за нарастването на заболяванията и изграждането на ефективни програми за превенция. Липсата на информация, страхът от редовни медицински прегледи и неосведомеността за важността на ранното откриване на заболяванията са сред факторите, които допринасят за този тревожен тренд.

В този контекст, ролята на здравния сектор, обществените институции и обществеността като цяло е от съществено значение. Необходимо е да се работи в тясно сътрудничество за разработването и прилагането на ефективни стратегии за здравеопазване, които да насърчават превенцията, редовните скрининги и достъпа до качествено лечение.

В този контекст, предстои сериозно обсъждане и прилагане на мерки, които да подобрят здравословното състояние на българското общество и да намалят разпространението на заболяванията, които го засягат.

С нашият специалист-онколог д-р Цвети Иванова ще говорим по темата за тревожната статистика от настъплението на раковите заболявания.

Д-р Иванова, какво сочи статистиката в световен и местен мащаб за нарастване на раковите заболявания?

Статистиката е тревожна. През 2020 г. в световен мащаб са регистрирани около 19,3 милиона нови случая на злокачествени солидни тумори и са настъпили почти 10 милиона смъртни случая.  Ракът се нарежда на второ място като причина за смърт в държавите от ЕС след болестите на сърдечно-съдовата система. Всяка година на 2,6 млн. души бива поставена диагноза рак, а 1,2 милиона души загиват в резултат на ракови образувания.

Това означава ли, че европейците боледуват повече от рак сравнение с жителите на останалите континенти? 

Известно е че,  25% от случаите на рак в световен мащаб са в Европа , чието население е под 10 % от световното , тоест ракът е голяма заплаха за нашето общество. Смята се, че общата стойност на икономическите загуби от раковите заболявания в Европа е около 100 млрд. евро за година.

 Резултати от изследване на Световната здравна организация показват, че висок брой държави нямат подходяща грижа за рак като част от универсалното си здравно покритие.

Тази тенденция в перспектива да нарства ли е или да намалява? Медицината се развива все пак с дни и часове? 

От СЗО прогнозират, че до 2050 г. ще има 77% увеличение на случаите на рак, или над 35 милиона нови случаи.
Анкетата на СЗО включва 115 държави с данни от 2022 г. относно заболеваемостта от рак. В този времеви период е имало около 20 милиона нови случаи на рак и 9,7 милиона смъртни случаи.

Кои са най-честите форми на рак, които се срещат и кои боледуват, като порцент повече от тях -мъжете или жените? 

В 25 държави обаче най-често срещания рак при жените е ракът на маточната шийка, като голяма част от тези държави са в Южна Африка.
Бързо разрастващият се проблем с раковите заболявания в световен мащаб е показателен за величината на рисковите фактори, както и нарастването на населението, твърди СЗО. Замърсяването във въздуха е един от най-опасните рискови фактори, както и тютюнопушенето, консумацията на алкохол и затлъстяването.

В изследването се сочи, че държавите с най-нисък индекс на човешкото развитие са имали най-високо увеличение на раковите заболявания. Но в прогнозата си за 2050 г. СЗО предполага, че държавите с най-висок индекс на човешкото развитие ще бъдат най-силно повлияни – предвиждат се около 4,8 милиона нови случаи на рак.  В тази група страни влизат Швейцария, Норвегия и Исландия, докато страните с най-нисък индекс са Нигерия, Чад и Южен Судан. България е сред първенците в нарастване на заболяванията от рак. 

Как според вас действа ракът не само на човек, там е ясно, мнозина смятат това като присъда. Говорим в чисто икономически план за здравеопазването, според вас? 

Ракът въздейства не само върху здравето на отделния човек, но има и съществено социално-икономическо влияние.

Тази болест осъществява натиск върху националните системи за здравеопазване, социална помощ, общинските бюджети, засяга производството и растежа на икономиката. Поради това  възниква необходимоста от по-устойчиви здравни системи. Трябва да се подкрепят държавите членки, най-нуждаещи се от изготвяне на политики за да се гарантира, че всички граждани на ЕС имат равен достъп до скрининг, превенция, профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и палиативни грижи.

Какво е значението на тези превенции, скрининги за лечението на рака? 

Статистическите данни показват, че 40 % от раковите заболявания могат да бъдат предотвратени, ако се прилага наученото. В същото време понастоящем само 3 % от бюджетите за здраве се използват за промоция и профилактика на болести. Това означава, че възможностите за действие са големи. Съществуват и големи неравенства по отношение на смъртността от рак между държавите от ЕС и в рамките на самите държави. Това може отчасти да се обясни с различната експозиция на рискови фактори за рак, но също и с различния капацитет на здравните системи да осигуряват навременен и безплатен достъп до ранна диагностика, висококачествени грижи за болните от рак и лечението им.

Къде се нарежда България в тази тревожна статистика?

България е единствената държава от ЕС, която отчита тенденции на нарастване на смъртността от рак както при мъжете, така и при жените през последните 10 години. Това става ясно от профила и отношението на рака в рамките на Европейския регистър на неравенствата при раковите заболявания за всички държави — членки на ЕС. 

Да кажем, че сме се разболели и са ни лекували, каква е преживяемостта на онкологичните заболявания у нас, сравнени с други европейски държави?

 България продължава да бъде сред държавите от ЕС с най-ниска петгодишна преживяемост на пациентите при основните локализации на рак, въпреки подобренията през периода 2000—2014 г. 258 са смъртните случаи на 100 хил. души у нас, а в ЕС са 264 на 100 хиляди. Статистиката за 2021 г. е сходна на тази от предходната година с общо 26 973 регистрирани новооткрити заболявания от злокачествени тумори. За сравнение през 2021 г. броят починали от  новообразувания е 17 221. Както и през 2020 г., така и 2021 делът на мъжете е по-висок – близо 10 хил. от смъртните случаи при тях. Според НСИ данни, в последните години общият брой на онкологично болни пациенти се движи около 300 000, като на 100 000 души от населението това означава около 4340 човека да имат такава диагноза (светлозелените черти на графиката). Новооткритите случаи всяка година са грубо около 27 500, а през 2020 и 2021 се наблюдава намаление на бройката на 100 000 души от населението (тъмнозелените чертички) до под 400 души.